Ks. Tadeusz Kanthak

Proboszcz

Święcenia kapłańskie przyjął 21 V 1994 r. Jako wikariusz pracował w Drawsku Pomorskim, Miastku, Koszalinie i Pile. W latach 2008-2013 był proboszczem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Charzynie. Od 1 VIII 2013 pełni funkcję proboszcza parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie. Ks. T. Kanthak jest równocześnie Diecezjalnym Duszpasterzem Kolejarzy.

Ks. Rafał Kowalski

Wikariusz

Pochodzi z Miastka, święcenia kapłańskie przyjął 20 V 2017 r. w Koszalinie. Jest wikariuszem w naszej parafii od 25 VIII 2017 r. do dnia dzisiejszego.

 


Dawni proboszczowie

Ks. Leszek Król - przyjął formalnie parafię przekazaną Mu przez Ks.Franciszka Pacholskiego, ówczesnego proboszcza parafii św. Józefa Oblubieńca, którą zarządzał kilka miesięcy.

Ks. Józef Słowik - Święcenia kapłańskie przyjął dnia 26.05.1965 roku. Funkcję Proboszcza w naszej parafii objął dnia 30 sierpnia 1987 roku. Pracę duszpasterską łączył z organizowaniem życia parafialnego w nowopowstałej placówce kościelnej. Jednocześnie zabiegał u władz o uzyskanie terenu pod budowę kościoła przy ulicy Łużyckiej 12 A. Po otrzymaniu zgody i uzyskaniu potrzebnych dokumentów Ks. Proboszcz Józef Słowik pracował w naszej parafii do dnia 29.08.1989 roku.

Ks. Ryszard Hendzel - pochodzi z ziemi tarnowskiej. Został na kapłana  wyświęcony dnia 30.05.1971 roku. Do Koszalina Ks. Proboszcz przyszedł z parafii Toporzyk. Przez 5 lat był wykładowcą filozofii w Seminartiun Duchownym w Koszalinie. Dojeżdżając z Toporzyka wykładał przedmioty z zakresu filozofii: Logika, Teodycea, Filozofia  Przyrody, Teoria Poznania, Metodologia, Antropologia Filozoficzna. Funkcję proboszcza w naszej parafii pełnił od 30 VIII 1989 r. do 31 VII 2013 r. Ks. Proboszcz Ryszard Hendzel zobowiązał się do wykonania doniosłego zadania a mianowicie budowy kościoła parafialnego pw św. Józefa Rzemieślnika. Najpierw doprowadził do postawienia kaplicy oraz plebanii z kancelarią, potem wybudowania kościoła. Ks. Proboszcz jako budowniczy wykazał bardzo duży talent organizatorski i cierpliwość duszpasterską doprowadzając poprzez Misje święte do konsekracji świątyni, która odbyła się 15 października 2000 r. Wznosząc kościół na osiedlu „Lechitów" Ksiądz Proboszcz umożliwił parafianom prowadzenie życia religijnego, co jest ogromną zasługą przed Bogiem i pięknym dziełem na cześć Stwórcy. Przy tym budując kościół parafialny nie zaniedbał Pracy duszpasterskiej.

Ks. kanonik Ryszard Hendzel pełnił funkcję proboszcza przez 24 lata, tj. do 31 VII 2013 r.

Dawni wikariusze

Ks. Stanisław Łącki - to pierwszy wikariusz parafii. Został wyświęcony Na kapłana 09.05.1987 roku. Funkcję wikariusza  pełnił od 06.08.1987 r. do 28.08.1992 roku.

Ks. Edward Sienkiewicz - Święcenia kapłańskie przyjął 28.05.1989. W parafii Św. Józefa Rzemieślnika pracował od 28.08.1992 r. do dnia 27.08.1993 roku.

Ks. Tadeusz Mazur - został wyświęcony na kapłana dnia 26.05.1990 r. Funkcję wikariusza sprawował od dnia 28.08.1993 roku do 27.08.1996 roku.

Ks. Robert Moszko - Święcenia duszpasterskie przyjął 30.05.1996 roku. Jego pierwszą placówką jako NEOPREZBITERA była Parafia pw św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie. Pracę rozpoczął dnia 30.07.1996 r. i pełnił ją do dnia 28.08.1999 roku.

Ks. Tomasz Szugalski - na kapłana wyświęcony został dnia 30.05.1992 r. W parafii pracował od dnia 27.08.1999 roku do dnia 27.08.2003 roku.

Ks. Witold Karczmarczyk - święcenia otrzymał dnia 17.05.1997 roku. W naszej Parafii pracował od dnia 28.08.2003 roku do dnia 22.08.2008 roku.

Ks. Dariusz Kurzydło - na kapłana wyświęcony został 22.05.1994 roku. Będąc w naszej parafii od dnia 28.08.2003 roku do dnia 19.08.2004 roku pełnił funkcję wizytatora diecezjalnego.

Ks. Marcin Lipnicki - Święcenia kapłańskie otrzymał 27.05.2000 roku. Do naszej parafii przybył dnia 27.08.2005 roku z Tanzanii. Pracował do dnia 7.11.2008 r.

Ks. Adam Paź - wyświęcony na kapłana został dnia 30.05.1998 r. Przybył z parafii Czarne. Funkcje wikariusza w naszej parafii pełnił od 23 VIII 2008 r. do 28 X 2011 r.

Ks. Ernest Kutwin – święcenia kapłańskie przyjął 29 V 2004 r. Był wikariuszem naszej parafii od 26 VIII 2009 r. do 24 VIII 2012 roku

Ks. Adam Saks – pochodzi ze Szczecinka, święcenia kapłańskie przyjął 24 V 2003 r. Jako wikariusz pracował w Mielnie i Kołobrzegu. Był wikariuszem od 29 X 2011 r. do 30.11.2019 roku

Ks. Aleksander Głąbiowski – święcenia kapłańskie przyjął 29 V 2010 r. Był wikariuszem od 25 VIII 2012 r. do 23 VIII 2013 roku

Ks. Paweł Ostrowski – pochodzi z Siemianic koło Słupska, święcenia kapłańskie przyjął 18 V 2013 r. w Kołobrzegu. Był wikariuszem w naszej parafii od 24 VIII 2013 r. do 24 VIII 2017r.